200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184


username: password:

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อมูลรายงาน
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1-6)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
215
ผู้ชมเมื่อวาน
138
ผู้ชมเดือนนี้
6,179
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
6,288
ผู้ชมปีนี้
21,332
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
49,409

เริ่มนับ 30 ตุลาคม 2558

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 25 มี.ค. 2566
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ที่ ๑๒๗/๒๕๖๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 24 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 24 มี.ค. 2566
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2566
ประกาศ เรือง รับโอนย้าย พนักงานเทศบาลสามัญ 09 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 09 มี.ค. 2566
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 03 มี.ค. 2566
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 03 มี.ค. 2566
ระเบียบเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 03 มี.ค. 2566
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม 01 มี.ค. 2566
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีภายในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 01 มี.ค. 2566
คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกคำสั่งเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 01 มี.ค. 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 09 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 12 ต.ค. 2565
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 12 ต.ค. 2565
ประกาศ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 06 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 06 ต.ค. 2565
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 06 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 22 ก.ย. 2565
เอกสารที่ต้องเตรียม ณ จุดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 20 ก.ย. 2565
ตารางลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 20 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ปิดปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (สนามฟุตบอล) 12 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 14 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม(พิเศษ) 09 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2565 08 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 02 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการการลดพลังงานของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 27 เม.ย. 2565
การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม 25 เม.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่และยุติธรรมพบประชาชน" 25 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 08 เม.ย. 2565
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 05 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 29 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ปี 2565 16 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม 06 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 03 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2565 28 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 29 มี.ค. 2565
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 18 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 17 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 11 ม.ค. 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ และแอสตร้าเซนเนก้า 29 ธ.ค. 2564
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 21 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 20 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 20 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 16 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ขยายผลแอปพลิเคชั่นการแจ้งเหตุสถานที่เล่นการพนัน 14 ธ.ค. 2564
ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายของดีตำบลฟ้าฮ่าม 07 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 9 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 23 พ.ย. 2564
การประกวดภาพถ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนฟ้าฮ่าม 23 พ.ย. 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 15 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 8 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 05 พ.ย. 2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 28 ต.ค. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Trarnparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 ต.ค. 2564
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ 2503 20 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 7 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 06 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564 01 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 16 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 5 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 02 ก.ย. 2564
การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 31 ส.ค. 2564
ขอส่งทำเนียบสภานประกอบการที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม 31 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การออกหน่วยบริการประชาชนผู้ที่ได้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ส.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 4 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 30 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 21 ก.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ ในการคัดค้านและการอุธรณ์การประเมินภาษี 13 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 08 ก.ค. 2564
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 30 มิ.ย. 2564
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 30 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 24 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ 21 มิ.ย. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-corruption Toolbox) 01 มิ.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 28 พ.ค. 2564
ประกาศ คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม 25 พ.ค. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีภายในเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 20 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 20 พ.ค. 2564
ประกาศ คำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 19 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม (ลง18/05/64) 19 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียน (ชั่วคราว) ฉบับที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 11 พ.ค. 2564
ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม(พิเศษ) 05 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การปิดสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 28 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การปิดสนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 22 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 05 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 29 มี.ค. 2564
คำสั่ง แก้ไขการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามเฉพาะราย 26 มี.ค. 2564
แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซด์ 31 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 23 มี.ค. 2564
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำรอง 22 มี.ค. 2564
คำสั่ง เรื่อง สั่งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพ้นหน้าที่และแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่แทน 22 มี.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 22 มี.ค. 2564
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม่ 10 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปี 2564 08 มี.ค. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง 27 มี.ค. 2564
แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (อสม.) 26 มี.ค. 2564
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนากเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม 03 มี.ค. 2564
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี 24 ก.พ. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 19 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 19 ก.พ. 2564
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 10 ก.พ. 2564
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ 10 ก.พ. 2564
เอกสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ 10 ก.พ. 2564
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 08 ก.พ. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม 1/1 และประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 04 ก.พ. 2564
เอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งและหนังสือยืนยันไม่เสียภาษี 04 ก.พ. 2564
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้ 04 ก.พ. 2564
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 64 04 ก.พ. 2564
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล 03 ก.พ. 2564
คู่มือสื่อมวลชนในการเลือกตั้งเทศบาล 03 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม 03 ก.พ. 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 25 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 14 ธ.ค. 2563
ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ 14 ธ.ค. 2563
ขอประชาสัมพันธ์การขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ในเขตเลือกตั้ง 14 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 04 ธ.ค. 2563
ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวนหลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 02 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 02 ธ.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 26 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 พ.ย. 2563
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 25 พ.ย. 2563
ประกาศแจ้งผลรายงาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (17/11/63) 17 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 16/11/63) 16 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 10 พ.ย. 2563
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 04 พ.ย. 2563
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 04 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (21/10/63) 22 ต.ค. 2563
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (5/10/63) 06 ต.ค. 2563
ประกาศแจ้งผลรายงาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2563 (5/10/63) 06 ต.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (25/09/63) 25 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (ลง 25/09/63) 25 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (18/09/63) 18 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (11/09/63) 24 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล 10 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการพิจารณาคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 11 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2 พ.ศ.2563(ลง31/08/63) 02 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งทีนายกรัฐมนตรี กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 31 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 31 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 31 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายใหม่และการแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพรายเดิม 31 ส.ค. 2563
ประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team) 28 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (ลง 14/08/63) 24 ส.ค. 2563
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (10/8/63) 11 ส.ค. 2563
ขอแจ้งเลื่อนกำหนวดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 23/07/63) 07 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (23/7/63) 07 ส.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ (27/6/63) 07 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลง 26/05/63) 07 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 07 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 (ลง3/7/63) 07 ส.ค. 2563
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563 03 ส.ค. 2563
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 (30/06/63) 30 ก.ค. 2563
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 15 ก.ค. 2563
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ก.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63) 10 ก.ค. 2563
กำหนดโครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สถานที่และระยะเวลาในการดำเนินการ 11 มิ.ย. 2563
แผนการออกปฏิบัติงาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 11 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 30 เม.ย. 2563
การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 เม.ย. 2563
คู่มือมาตรการและเเนวทางในการดูเเลด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31 มี.ค. 2563
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 มี.ค. 2563
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) และผลิตหน้ากากอนามัยเทศบาลฟ้าฮ่าม) 24 มี.ค. 2563
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา 06 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 02 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 20 พ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม รับสมัครบุลคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 ต.ค. 2562
ขอเชิญชวนวิ่ง FAHAM MINIMARATHON 2019 24 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการแสดงสถานการณ์ดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามใช้ดุลพินิจ 27 มิ.ย. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน 27 มิ.ย. 2562
การสรรหาตำแหน่งว่างสายบริหาร 27 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 18 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 17 มิ.ย. 2562
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 04 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง ลงทะเบียนรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 04 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 16 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ 16 พ.ค. 2562
การจัดตั้งกองสวัสดิการสังคม 15 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 3 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2 27 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 มี.ค. 2562
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2562 19 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ.2562 11 มี.ค. 2562
คำสั่ง แต่งตั้งประธานกีฬา และคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลฟ้าฮ่าม 12 ก.พ. 2562
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ม.ค. 2562
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ม.ค. 2562
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ม.ค. 2562
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ให้ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลา ดังนี้ 24 ธ.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 03 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS 27 พ.ย. 2561
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 พ.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 13 พ.ย. 2561
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 12 พ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 12 พ.ย. 2561
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 29 ต.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 ก.ย. 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำ 17 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ส.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ปรับปรุง ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 27 ส.ค. 2561
การประเมินประสิทธิภาพขององคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 23 ส.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03 ก.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ปรับปรุง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 27 ส.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01 มิ.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23 พ.ค. 2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561 21 พ.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 พ.ค. 2561
โรคที่ควรระวังในหน้าฝน 02 พ.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2561 25 เม.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10 เม.ย. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561 04 เม.ย. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 27 มี.ค. 2561
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2561 27 มี.ค. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 22 มี.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15 มี.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 มี.ค. 2561
ประกาศเรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 01 มิ.ย. 2561
แจ้งให้ประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยง 13 มี.ค. 2561
แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อในสุนัขและแมว ประจำปี 2561 13 มี.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 มี.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม ในระดับตำบล 27 ก.พ. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 16 ก.พ. 2561
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ก.พ. 2561
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 06 ก.พ. 2561
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17 ต.ค. 2560
ประกาศจากประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) 04 ต.ค. 2560
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 04 ต.ค. 2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ก.ย. 2560
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,7 26 ก.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 21 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 18 ส.ค. 2560
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o 05 ก.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 28 มิ.ย. 2560
ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรเที่ยงคืน 25 เม.ย. 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 3 ปี(พ.ศ.2560-2562) 10 เม.ย. 2560
ตารางการจัดเก็บขยะในช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 07 เม.ย. 2560
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 03 เม.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 08 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 06 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 ก.พ. 2560
ประกาศ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 29 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำ 24 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 พ.ย. 2559
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ให้ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดเวลา 16 พ.ย. 2559
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 01 พ.ย. 2559
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ตักบาตรเที่ยงคืน หรือพิธีตักบาตร "เป็งปุ๊ด" 06 ธ.ค. 2559
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามขอเชิญผสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 14 ต.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ 16 ก.ย. 2559
ด่วน ประกาศเตือนเรื่อง พายุดีเปรสชั่น 16 ก.ย. 2559
เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 09 ก.ย. 2559
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 26 ส.ค. 2559
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย 25 ส.ค. 2559
ขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 25 ส.ค. 2559
ออกไปใช้สิทธิ ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ 29 ก.ค. 2559
ขอเชิญร่วมงานบุญ หล่อเทียนจำนำพรรษา 14 ก.ค. 2559
โรคติดต่อที่มากับหน้าฝน 12 ก.ค. 2559
แผนการออกปฏิบัติงาน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ประจำปี 2559 07 ก.ค. 2559ข้อมูลทั่วไป


ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


เทศบาลฟ้าฮ่าม


คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำเทศบาล

การดำเนินงาน


คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งบแสดงฐานะการเงิน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
200 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-246184
สำนักทะเบียน 052-082988
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
โทรศัพท์ 053-241122
www.faham.go.th
email: officefaham1@gmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email